Zásady ochrany osobných údajov

zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Naša webová adresa je: https://ezigimarket.com

Celamar s.r.o
943 41 Nová Vieska, Nová Vieska 145 , Slovensko
ICO : 46564098

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete v Službách, vyjadríte záujem o získanie informácií o nás alebo našich produktoch a službách, keď sa zúčastníte na aktivitách v rámci Služieb alebo keď nás inak kontaktujete.
Citlivé informácie. Citlivé informácie nespracúvame.
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.
Informácie zhromažďované automaticky
Stručne povedané: niektoré informácie - ako napr: Iné informácie, ako napríklad adresa vášho internetového protokolu (IP) a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia, sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite naše Služby.
Niektoré informácie zhromažďujeme automaticky, keď navštívite, používate alebo prechádzate cez Služby. Tieto informácie neodhaľujú vašu totožnosť (napríklad vaše meno alebo kontaktné údaje), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako napr: B. vašu IP adresu, charakteristiky prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie o tom, ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky našich Služieb a na naše interné analytické účely a podávanie správ.
Podobne ako mnohé spoločnosti, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

AKO SPRACÚVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Vaše údaje spracúvame s cieľom poskytovať, zlepšovať a spravovať naše služby, komunikovať s vami, predchádzať bezpečnosti a podvodom a dodržiavať zákonné požiadavky. S vaším súhlasom môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely.
Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od spôsobu vašej interakcie s našimi službami.

BUDÚ SA VAŠE ÚDAJE PRENÁŠAŤ MEDZINÁRODNE?

Vaše údaje môžeme prenášať, ukladať a spracúvať v iných krajinách, ako je vaša krajina.
Naše servery sa nachádzajú v. Ak pristupujete k našim službám z iných krajín, majte na pamäti, že vaše údaje môžu byť prenášané, uchovávané a spracovávané v našich zariadeniach a tými tretími stranami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje v a iných krajinách.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania (napríklad z daňových, účtovných alebo iných právnych dôvodov).
Keď nebudeme mať žiadnu ďalšiu oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nebude možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), vaše osobné údaje vymažeme Údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazať.

ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?

Vedome nevyžadujeme informácie od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame. Používaním Služieb vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním Služieb takýmto maloletým dieťaťom. Ak sa dozvieme, že osobné údaje boli zhromaždené od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a podnikneme primerané kroky na okamžité odstránenie takýchto informácií z našich záznamov.

AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

Áno, toto oznámenie budeme aktualizovať podľa potreby, aby sme dodržali príslušné zákony.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom "Revidované" a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, môžeme vás o zmenách informovať buď viditeľným umiestnením oznámenia, alebo vám priamo zašleme oznámenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA SÚKROMIE?

Svoje konto môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.
Ak si chcete kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom konte alebo ukončiť svoje konto, môžete:Na základe vašej žiadosti o ukončenie konta deaktivujeme alebo vymažeme vaše konto a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše právne podmienky a/alebo dodržiavali platné právne požiadavky.