VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Toto sú oficiálne VŠEOBECNÉ PODMIENKY spoločnosti Celamar s.r.o. Pozorne si ich prečítajte, v prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese: [email protected]

PRIJATIE PODMIENOK 

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami, či už konáte vo svojom mene alebo v mene právnickej osoby ("vy") a ("CELAMAR s.r.o.", "my", "nás" alebo "naše"), ktorá upravuje váš prístup a používanie webovej stránky ezigimarket.com, ako aj akejkoľvek inej mediálnej formy, mediálneho kanála, mobilnej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, ktorá s ňou súvisí, je s ňou prepojená alebo s ňou prepojená (ďalej spoločne len "stránka"). Naše sídlo sa nachádza na adrese Nová Vieska 145, 943 41 Nová Vieska, Slovensko, a sme registrovaní pod číslom DPH SK2023469151. Prístupom na Stránku potvrdzujete, že ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, MÁTE VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU A MUSÍTE JU OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Okrem toho sú do týchto podmienok používania výslovne začlenené aj doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, a to formou odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky používania priebežne upravovať alebo dopĺňať. O všetkých zmenách vás budeme informovať aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto Podmienok používania. Pokračovaním v používaní stránky po dátume takýchto úprav alebo zmien sa má za to, že ste prijali revidované Podmienky používania a ste nimi viazaní.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú určené na distribúciu alebo používanie žiadnou fyzickou alebo právnickou osobou v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo používanie boli v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo ktoré by mali za následok, že by sme v takejto jurisdikcii alebo krajine podliehali akejkoľvek registračnej povinnosti. Preto jednotlivci, ktorí pristupujú na Stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania akýchkoľvek platných miestnych zákonov.

Stránka je určená výlučne na používanie osobami, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Preto je osobám mladším ako 18 rokov prístup na stránku alebo registrácia na nej prísne zakázaná.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

Ak nie je uvedené inak, Stránka je naším majetkom a všetok zdrojový kód, databázy, funkcie, softvér, dizajn webovej stránky, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránke (súhrnne nazývané "Obsah") a ochranné známky, servisné značky a logá, ktoré sú na nej obsiahnuté (ďalej len "Značky"), sú v našom vlastníctve, pod našou kontrolou alebo na základe licencie. Obsah a Značky sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach, ako aj rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži Európskej únie, medzinárodnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohovormi. Obsah a Značky sú na Stránke poskytované "TAK, AKO SÚ", len pre vašu informáciu a osobné použitie. Žiadna časť lokality ani žiadny Obsah alebo Značky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

V závislosti od toho, či ste oprávnení používať Stránku, sa vám udeľuje obmedzená licencia na prístup a používanie Stránky, ako aj na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené v súvislosti so stránkou, obsahom a značkami.

REPREZENTÁCIE POUŽÍVATEĽOV

Prístupom na stránku alebo jej používaním vyhlasujete a zaručujete sa, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a ste spôsobilý uzavrieť túto zmluvu. Okrem toho vyhlasujete a zaručujete sa, že budete Stránku používať v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Ďalej vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky informácie alebo materiály, ktoré poskytnete spoločnosti CELAMAR s.r.o. prostredníctvom tejto stránky, budú pravdivé, presné a úplné a že budete tieto informácie aktualizovať podľa potreby, aby sa zachovala ich presnosť.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Ak chcete získať prístup k určitým funkciám stránky, môže sa od vás vyžadovať, aby ste si vytvorili účet a poskytli o sebe určité informácie. Súhlasíte s tým, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie podľa výzvy v registračnom formulári a že budete svoje informácie udržiavať a aktualizovať, aby boli presné, aktuálne a úplné. Beriete na vedomie, že ak sa zistí, že akékoľvek vaše registračné údaje sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, spoločnosť CELAMAR s.r.o. si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť vaše konto a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky.

PRODUKTY

Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme výrobky dostupné na stránke prezentovali s čo najväčšou presnosťou, pokiaľ ide o ich farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť, že tieto informácie sú neomylné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných nezrovnalostí, pričom elektronické zobrazenie nemusí zobrazovať skutočné farby a detaily výrobkov. Pozoruhodné je, že dostupnosť všetkých výrobkov závisí od ich dostupnosti a my nezaručujeme, že tieto položky zostanú na sklade natrvalo. Okrem toho si vyhradzujeme právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny všetkých výrobkov sa môžu zmeniť.

NÁKUPY A PLATBY

Nákupom produktov prostredníctvom stránky ste povinní poskytnúť nám presné, úplné a aktuálne informácie o účte a nákupe. K cene nákupu môžeme pripočítať daň z predaja v závislosti od platných predpisov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny. Platby sa uskutočňujú v eurách.

Súhlasíte s úhradou všetkých poplatkov podľa aktuálnych cien vašich nákupov vrátane všetkých príslušných poplatkov za dopravu a oprávňujete nás, aby sme pri zadávaní vašej objednávky účtovali všetky takéto výdavky vášmu vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb alebo nepresností v cenách, a to aj v prípade, že platba už bola vyžiadaná alebo prijatá.

Kupujúci si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

Platba na dobierku, pri prevzatí tovaru.

Na dobierku sa môže vzťahovať príplatok, ktorý sa môže líšiť v závislosti od krajiny doručenia. Náklady si overte pri objednávke.

Akceptovateľné sú kreditné karty MasterCard, Visa, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Union pay a JCB.

Máme právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom týchto stránok. Okrem toho môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Takéto obmedzenia sa môžu vzťahovať na objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu, spôsobu platby alebo fakturačnej či dodacej adresy. 

PREPRAVNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁSADY VRÁTENIA TOVARU

DOPRAVA

Uistite sa, že vami uvedená adresa na doručenie je presná a správna. Okrem toho sa uistite, že ste uviedli správne telefónne číslo.

Nenesieme zodpovednosť za neúspešné doručenie alebo stratu zásielky z dôvodu nesprávnej adresy doručenia. Ak sa zásielka nepodarí doručiť a je nám vrátená z dôvodu nesprávnej dodacej adresy, kupujúcemu bude vrátená cena výrobku bez nákladov na dopravu. Ak si kupujúci želá opätovné zaslanie objednávky na inú adresu, musí opätovne zaplatiť poštovné.

Ak požiadate doručovateľov, aby váš balík nechali pred dverami alebo na inom nezabezpečenom mieste, nemôžeme prevziať zodpovednosť za stratené alebo nedoručené balíky. Pokúste sa dohodnúť osobné doručenie alebo požiadajte spoločnosť, aby váš balík nechala v blízkom DEPO alebo obchode. Ak váš balík príde poškodený, odmietnite ho prevziať a požiadajte kuriéra o vystavenie reklamačného protokolu. To nám umožní vymáhať od doručovateľskej spoločnosti hodnotu stratených výrobkov a vystaviť vám refundáciu.

POLITIKA OVEROVANIA VEKU PRI DODÁVKE VÝROBKOV

Doručovateľská spoločnosť si môže počas procesu doručovania vyžiadať dokumenty, aby sa uistila, že ste plnoletí a oprávnení na nákup našich produktov. Ide o nevyhnutný postup, ktorého cieľom je overiť, či sa náš tovar predáva zodpovedne a v súlade so zákonmi o obmedzení veku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU

Požaduje sa, aby sa funkčnosť každej jednorazovej položky posúdila pri prevzatí balíka.

Niektoré výrobky (ako napríklad elektronická cigareta BECO a WAKA,YUOTO) sa nepovažujú za spotrebný tovar dlhodobej spotreby, a preto majú obmedzenú životnosť. Žiadosti o záručné reklamácie sa musia podávať prostredníctvom e-mailu. Nahlásenie akýchkoľvek závad výrobkov je možné vykonať len v čase a na mieste dodania alebo v prípade doručenia kuriérom do 48 hodín od prevzatia tovaru. Jednorazové výrobky sú určené na jednorazové použitie a nie je možné ich opravovať ani testovať ich funkčnosť. V dôsledku toho možno na takéto výrobky poskytnúť záruku na funkčnosť len 48 hodín po prevzatí balíka. V prípade reklamácie majú zákazníci možnosť vybrať si náhradný výrobok (výrobky). Zákazník musí zaslať video s ukážkou nefunkčnosti výrobku a v prípade potvrdenia bude podľa dostupnosti bezplatne poskytnutý nový výrobok.

Odhadovaný počet pukov uvedený v popise výrobku je približný. Intenzita sania sa u jednotlivých osôb líši a jeden puf zodpovedá 0,3-0,45 sekundy sania, ako je uvedené v popise výrobku. Preto sa na sťažnosti týkajúce sa kapacity výrobku nebude prihliadať. Je potrebné poznamenať, že spotreba batérie sa zvyšuje v prostredí s nízkou teplotou (pod 15 stupňov Celzia), čo môže tiež ovplyvniť kapacitu výrobku. Blikanie spodnej kontrolky LED signalizuje, že batéria je takmer vybitá, a reklamácie týkajúce sa tohto aspektu nemôžeme prijať. Chybné elektronické cigarety budú vymenené v závislosti od dostupnosti. Ak daná elektronická cigareta nie je na sklade, zákazník má možnosť vybrať si náhradnú. Náklady na vrátenie zásielky znáša zákazník a musí ju poslať v pôvodnom obale poštou. Za prípadnú stratu balíka zodpovedá odosielateľ. Reklamácie budú spracované do 15 (pätnástich) pracovných dní od prijatia reklamácie a vráteného výrobku. Uvedené práva možno uplatniť len v prípade neúspešnej dodávky, a nie v prípade, že chybu spôsobil spotrebiteľ. V prípade chybného výrobku (výrobkov) môžete túto možnosť využiť len vtedy, ak bol výrobok zakúpený pre vlastnú potrebu (t. j. nie ste hromadný odberateľ). V prípade hromadného nákupu nemôžeme za výrobky ručiť, v tomto prípade sa musíte obrátiť na výrobcu!

Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje výlučne na výrobok a nevzťahuje sa na žiadne poškodenie spôsobené výrobkom alebo inými predmetmi. Poškodené elektronické cigarety budú čo najskôr vymenené. V prípadoch, keď výrobok nie je na sklade, má zákazník možnosť uplatniť cenu pôvodnej objednávky.

Ak chcete vrátiť svoju objednávku alebo jednotlivé výrobky, môžete tak urobiť do 14 dní od dátumu nákupu. Náklady na vrátenie výrobku znáša kupujúci. Z hygienických dôvodov je možné vrátiť len neotvorené výrobky.

Riešenie sporov

Subjektom mimosúdneho konania vo veciach sporov, resp. subjektom na prijímanie podnetov spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 je zároveň orgánom dozoru nad činnosťou našej spoločnosti.

SPRÁVA LOKALITY 

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní: (2) podniknúť príslušné právne kroky proti akémukoľvek používateľovi, ktorý podľa nášho vlastného uváženia porušuje zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane nahlásenia takýchto používateľov orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v rozsahu, v akom je to technologicky možné) akýkoľvek váš príspevok alebo jeho časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo Stránok alebo inak znefunkčniť všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) spravovať Stránky spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania Stránok a Ponuky na trhu.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prioritou je pre nás ochrana a dôvernosť vašich údajov. Prosíme vás, aby ste si preštudovali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné prostredníctvom tohto odkazu: https://ezigimarket.com/privacy-policy/. Používaním lokality alebo ponuky na trhu súhlasíte s tým, že sa budete riadiť naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok používania. Je dôležité poznamenať, že Webové stránky a Ponuky na trhu sú umiestnené na Slovensku. V prípade, že na Stránku alebo Ponuky Marketplace pristupujete z iného regiónu, ktorého zákony alebo požiadavky týkajúce sa zhromažďovania, používania alebo zverejňovania osobných údajov sa líšia od platných zákonov na Slovensku, svojím ďalším používaním Stránky povoľujete prenos svojich údajov na Slovensko a vyjadrujete svoj súhlas s prenosom a spracovaním svojich údajov na Slovensku.

DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE 

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti počas vášho prístupu na stránku. Bez obmedzenia akýchkoľvek iných ustanovení týchto Podmienok používania si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti obmedziť prístup k Webovým stránkam a Ponukám trhoviska a ich používanie (vrátane blokovania určitých IP adries) akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, okrem iného vrátane porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo dohody obsiahnutej v týchto Podmienkach používania alebo akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia. Môžeme kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť vaše používanie alebo účasť na Webovej lokalite a Ponukách trhoviska alebo vymazať váš účet a akýkoľvek obsah alebo informácie, ktoré ste zverejnili, a to podľa vlastného uváženia.

Ak z akéhokoľvek dôvodu pozastavíme alebo zrušíme vaše konto, nesmiete si vytvoriť nové konto pod svojím menom, požičaným menom, falošným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to ani v prípade, že konáte v mene tretej strany. Okrem pozastavenia alebo zrušenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky, okrem iného vrátane uplatnenia občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych prostriedkov nápravy.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah zo stránky z akéhokoľvek dôvodu. Napriek tomu nie sme povinní aktualizovať žiadne informácie na Stránke. Okrem toho si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť všetky ponuky na trhovisku alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky Webovej lokality alebo Ponuky na trhovisku.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka a Ponuky na trhu budú nepretržite dostupné. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné technické problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak zmeniť Webovú lokalitu alebo Ponuky na trhovisku. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu alebo používania Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia prevádzky Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania nás nezaväzuje udržiavať alebo podporovať Webovú lokalitu alebo Ponuky Marketplace ani poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

PRÁVNE PREDPISY

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právom a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Ak ste spotrebiteľom EÚ a vaše obvyklé bydlisko sa nachádza v krajine, ktorá poskytuje povinnú ochranu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, takáto ochrana sa uplatňuje popri týchto podmienkach. Spoločnosť CELAMAR s.r.o. a vy sa dohodli, že sa podriaďujete nevýlučnej právomoci súdov na Slovensku, čo znamená, že môžete podať žalobu na ochranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa podľa týchto podmienok na Slovensku alebo v krajine EÚ, v ktorej máte bydlisko.

OPRAVY

Na stránke sa môže vyskytnúť materiál, ktorý obsahuje typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa ponúk na trhovisku vrátane opisov, cien, dostupnosti a iných informácií. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a upraviť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

VYHLÁSENIE

Stránka sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii. Súhlasíte s tým, že služby Stránok používate na vlastné riziko. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, v súvislosti so stránkou a jej používaním, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania práv. Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia o presnosti alebo úplnosti obsahu Webovej lokality alebo obsahu akýchkoľvek webových lokalít, na ktoré sa odkazuje, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek (1) chyby, omyly alebo nepresnosti obsahu a materiálov, (2) zranenia osôb alebo škody na majetku akejkoľvek povahy, ktoré vyplývajú z vášho prístupu na Webovú lokalitu a jej používania, (3) akýkoľvek neoprávnený prístup k našim zabezpečeným serverom a/alebo všetkým osobným alebo finančným údajom, ktoré sú na nich uložené, alebo ich používanie, (4) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu na Stránku alebo z nej, (5) akékoľvek chyby, vírusy a podobne, ktoré môžu byť na Stránku alebo prostredníctvom nej prenesené akoukoľvek treťou stranou, a/alebo (6) akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu a materiáloch alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikla v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom Stránky. Nezaručujeme, neschvaľujeme, negarantujeme ani nepreberáme zodpovednosť za žiadny produkt alebo službu, ktoré inzeruje alebo ponúka tretia strana prostredníctvom Webovej lokality, akejkoľvek hypertextovej webovej lokality alebo akejkoľvek webovej lokality alebo mobilnej aplikácie, ktorá je uvedená v akomkoľvek banneri alebo inej reklame, a nebudeme stranou ani nijako nezodpovedáme za monitorovanie žiadnej transakcie medzi vami a akýmikoľvek poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán. Rovnako ako pri nákupe výrobku alebo služby prostredníctvom akéhokoľvek média alebo v akomkoľvek prostredí by ste mali používať svoj najlepší úsudok a v prípade potreby postupovať opatrne.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI 

Za žiadnych okolností nebudeme my ani naši riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia niesť zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek priame, nepriame, následné, exemplárne, náhodné, osobitné alebo sankčné škody vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, ušlého príjmu, straty údajov alebo iných škôd vyplývajúcich z vášho používania týchto stránok, a to ani v prípade, že sme boli o možnosti takýchto škôd informovaní.

ÚDAJE POUŽÍVATEĽA 

Určité údaje, ktoré prenesiete na stránku, uchovávame na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek činnosti, ktorú ste vykonali prostredníctvom Webovej lokality, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu voči nám vyplývajúceho z akejkoľvek straty alebo poškodenia takýchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návštevou stránky, zasielaním e-mailov a vypĺňaním online formulárov sa zapájate do elektronickej komunikácie. Týmto súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Webovej lokalite, spĺňa všetky zákonné požiadavky na písomnú formu takejto komunikácie. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ SME INICIOVALI ALEBO DOKONČILI MY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov, nariadení, predpisov, vyhlášok alebo iných právnych predpisov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo poskytovania úverov inými ako elektronickými prostriedkami.

RÔZNE

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na Stránke alebo v súvislosti so Stránkou, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti na iné osoby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú príčinou, ktorá je mimo našej kontroly. V prípade, že sa niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Tieto Podmienky používania nevytvárajú medzi vami a nami spoločný podnik, partnerstvo, pracovný pomer ani vzťah agentúry. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať v náš neprospech z dôvodu, že sme ich vypracovali my. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú by ste mohli mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a absencie podpisu zmluvných strán pri uzatváraní týchto Podmienok používania.

KONTAKT 

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa stránky alebo chcete získať ďalšie informácie o používaní stránky, kontaktujte nás na adrese: [email protected].